blog
  • BƏYANNAMƏ TƏRTİBİ

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron gömrük bəyannaməsinin doldurulması xidməti.

  • E-QISA İDXAL  BƏYANNAMƏSİ TƏRTİBİ XİDMƏTİ

Mallar  gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron qısa idxal bəyannaməsinin doldurulması xidməti.

  • MÜVƏQQƏTİ SAXLANC REJİMİ

Mallar müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi xidməti.

  • XİFƏN KODLARIN MÜƏYYƏN OLUNMASI

Ayrı- ayrı mal mövqeyləri üzrə malların   gömrük kodlarının  və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük  məlumatlarının verilməsi. XİFƏN KODLARI

  • GÖMRÜK RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN LAZIM OLAN SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASI XİDMƏTİ

Yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi üçün tələb olunan gömrük sənədlərinin habelə müvafiq icazələrin və sertifikatların əldə olunması.

  • KONSALTİNQ XİDMƏTİ

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair sualların cavablandırılması, aidiyyəti məsləhətlərin verilməsi və ortaya çıxmış məsələlərə dair müvafiq köməklikərin göstərilməsi.

PAYLAŞ :